Από το EntreComp στο SEntreComp – Πλαίσιο Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων για τις Κοινωνικές επιχειρήσεις

Στο EntreComp, The Entrepreneurship Competence Framework, το οποίο έχει δημιουργηθεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας των ευρωπαίων πολιτών και οργανισμών αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους πολιτικής για την ΕΕ και τα κράτη μέλη εδώ και πολλά χρόνια..

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το EntreComp δημιουργήθηκε το 2016 με στόχο να αποτελέσει ένα εργαλείο για τη βελτίωση της επιχειρηματικής ικανότητας των ευρωπαίων πολιτών και οργανισμών. Το μοντέλο είναι πολύ γνωστό, αποτελούμενο από 3 τομείς ικανοτήτων, 15 ικανότητες, ένα μοντέλο προόδου 8 επιπέδων και μια ολοκληρωμένη λίστα 442 μαθησιακών αποτελεσμάτων. Εκπονήθηκε από μια ερευνητική ομάδα υψηλού επιπέδου που αναπτύσσει μια μεθοδολογία δομημένη σε 12 βήματα. Αυτή η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι γενική, με προσπάθεια ενσωμάτωσης όλων των πλαισίων στα οποία είναι σημαντική η επιχειρηματική ικανότητα, από τον εμπορικό έως τον μη κερδοσκοπικό τομέα.

Αυτή όμως η πολυπροσαρμοστικότητα, που είναι το κύριο πλεονέκτημα του EntreComp, έχει ως πιθανή αρνητική συνέπεια την αδυναμία ανταπόκρισης στις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα, με αποτέλεσμα βασικές ικανότητες σε ορισμένους τομείς να εξαιρούνται από το πλαίσιο του EntreComp. Για το λόγο αυτό, η ομάδα έργου Open Business for Community Development (OBCD) διεξήγαγε έρευνα που εξετάζει τις ικανότητες που απαιτούνται ειδικά σε κοινωνικές επιχειρήσεις και ανοιχτές επιχειρηματικές διαδικασίες, σύμφωνα με τους κύριους στόχους του έργου.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα ειδικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, αν συγκριθούν με τις παραδοσιακές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, οι κοινωνικές επιχειρήσεις βασίζονται συχνότερα σε διάφορες ξεχωριστές πηγές χρηματοδότησης. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαφέρουν επίσης ως προς το επιχειρηματικό τους μοντέλο: υπάρχουν μη κερδοσκοπικές ενώσεις, ιδρύματα, συνεταιρισμοί καθώς και εταιρείες. Μερικές φορές κοινοπραξίες κοινωνικών επιχειρήσεων συνδυάζουν αυτούς τους διαφορετικούς τύπους επιχειρηματικών μοντέλων, καθιστώντας πιο δύσκολο για τους μάνατζερ των  κοινωνικών επιχειρήσεων να κατανοήσουν διαφορετικούς τύπους φορολογίας, νομολογιών και επιχειρηματικών στρατηγικών.

Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός πως οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιτελούν  κοινωνικές ή/και περιβαλλοντικές αποστολές. Η στρατηγική σκέψη στις κοινωνικές επιχειρήσεις απαιτεί την κατανόηση σύνθετων κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται από τις δημόσιες πολιτικές. Είναι επίσης σημαντικό να γίνει κατανοητό πώς μια κοινωνική επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει αποτελεσματικά σε αυτό το έργο της χάραξης πολιτικών. Η ηθική των κοινωνικών επιχειρήσεων απαιτεί συμμετοχή και άνοιγμα σε όλα τα επίπεδα, σε αντίθεση με τις περισσότερες παραδοσιακές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

Αυτές οι πολυπλοκότητες και πολλές άλλες είναι δύσκολο να εντοπιστούν στο EntreComp, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε όλη την Ευρώπη σε σχολεία, πανεπιστήμια και υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης.

Πρέπει οι κοινωνικές επιχειρήσεις να έχουν το δικό τους SEntreComp; Ποιες ικανότητες και δεξιότητες πρέπει να περιλαμβάνει; Η ομάδα του OBCD εκτιμά τα σχόλιά σας! Μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας στο info@obcdproject.eu ή στο LinkedIn.